MIC | O projekte
Adaptibilita na nové výzvy

O projekte


Projekt "Efektívne regióny"

Napriek tomu, že na Slovensku je relatívne dobre popísaný a zdokumentovaný popis finančných tokov, je v súčasnosti prakticky nemožné monitorovať efektívnosť verejnej správy. Hlavný dôvod spočíva v nedostatočnej previazanosti investovaných nákladov a zlepšovaní vopred daných parametrov danej oblasti verejnej politiky, ako aj v nedostatočnej granularite analytickej presnosti.   

Cieľom projektu je podľa vzoru úspešných zahraničných iniciatív reagovať na identifikovaný deficit a vyvinúť komplexnú platformu, kde by sa dali do súvisu informácie o investíciach (nákladoch) a dosiahnutých benefitoch v identifikovaných oblastiach verejnených politík na regionálnej úrovni.

Bude sa jednať o tie oblasti verejných politík, ktoré sú v kompetencii vyšších územných celkov, a síce:
  • dopravná infraštruktúra
  • životné prostredie 
  • vzdelávanie
Projekt sa zameriava na nasledovné cieľové skupiny:

Obyvatelia menej rozvinutých regiónov

Obyvatelia sú primárnou cieľovou skupinou tohto projektu. Vo vzťahu k tejto cieľovej skupine je ambíciou projektu prispieť k lepšej informovanosti širokej verejnosti o fungovaní verejnej správy. Na základe prezentovaných dát sa bude môcť obyvateľstvo dozvedieť o tom ako verejná správa získava a míňa verejné zdroje vo vzťahu k výkonu jednotlivých oblastí a služieb; ako sa darí slovenskej ekonomike; ako sa vyvíja demografická krivka alebo konkrétnejšie, ako sa mení alebo nemení situácia v slovenskom zdravotníctve.

Zamestnanci VÚC
Zamestnanci verejnej správy plnením svojich úloh plnia dôležitú funkciu v rámci verejnej správy. Ich rozhodnutia sú často kľúčové a závisí od nich kvalita toho ako je Slovensko spravované. Práve zamestnanci VS však často zápasia s problémom nedostatku dát, a preto je cieľom projektu ponúknuť im platformu s tak potrebnými údajmi, ktorú dnes k dispozícii nemajú.

Média
Média budú mať vďaka projektu dôležité dáta o VÚC na jednom mieste a budú môcť presnejšie a kvalitnejšie informovať verejnosť. 
 

Projekt bude realizovaný od apríla 2019 do marca 2021.
Miesto realizácie projektu:
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 296 217,60 €

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom OP EVS.
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.
 © 2009 APEL. All rights reserved
Tvorba stránok: Aglo Solutions   powered by: Redakčný systém: SysCom