MIC | Realizované projekty
Adaptibilita na nové výzvy

Realizované projekty


PROJEKTY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

ECVET Tour II
"Transfer inovácií v oblasti odborného vzdelávania pre odbory gastronómia a hotelový manažment"

Projekt ECVET Tour II bol jedným zo šiestich projektov, ktoré na sklonku roka 2012 podporila Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania v rámci podprogramu Leonardo da Vinci – Transfer inovácií – s finančnou podporou Európskej komisie.
V spolupráci s Rakúskom a Českou republikou bol realizovaný dvojročný projekt ECVET Tour II podporujúci mobilitu žiakov stredných odborných škôl so zameraním sa na profesie KUCHÁR a RECEPČNÝ. Projekt transferoval poznatky a metódy vytvorené v rakúskom prostredí odborného vzdelávania do slovenského a českého školstva. ECVET Tour II vytvoril nové nástroje na zavedenie a experimentálne odskúšanie kreditného systému vzdelávania žiakov. Zapojeným školám umožnil v rámci zahraničných stáží posilniť jazykové znalosti, a tiež lepšie uplatniť svojich žiakov v tuzemsku, ako aj v zahraničí získaním nových skúseností, znalostí a zručností. Webová stránka projektu: www.ecvettour2.eu

Adaptabilita na nové výzvy

Dňa 3. 12.2008 bol Sociálnou implementačnou agentúrou schválený projekt Adaptabilita na nové výzvy, ktorého cieľom je podpora adaptability učiteľov stredných škôl prostredníctvom rozvoja pracovných kompetencií v oblasti komunikačných a počítačových zručností. Na projekte spolupracovalo 14 škôl z celého Slovenska.

Projekt všeobecného rozvoja pracovných schopností obyvateľov mesta Tisovec a jeho okolia

V spolupráci s mestom Tisovec bol podaný projekt, ktorý sa schválil koncom roku 2007 a v januári 2008 bol spustený. Cieľom bolo zlepšenie životnej situácie obyvateľov segregovanej rómskej komunity so zameraním na všetky zložky obyvateľov. Aktivít projektu sa zúčastnilo celkovo 100 účastníkov v nasledovnom rozvrstvení: rómske matky s deťmi, rómska mládež a nezamestnaní. Projekt úspešne naplnil svoje ciele – 13 účastníkom projektu realizované aktivity priamo pomohli v získaní zamestnania. Projekt bol ukončený 30.11.2008.

eGovernment Akadémia

Projekt eGovernment Akadémia bol spustený v septembri 2005 a bol zameraný na vybudovanie centra excelentnosti v oblasti eGovernmentu. Cieľom projektu bolo vytvorenie vzdelávacej inštitúcie poskytujúcej vzdelávanie manažérov štátnej a verejnej správy. Po fáze výskumu súčasného stavu na Slovensku a v zahraničí bolo spustené vypracovávanie vzdelávacích modulov a ich certifikácia. Súčasťou projektu bolo tiež nadviazanie spolupráce s eGovernment centrami v zahraničí. Projekt bol ukončený 31.3.2008.

ECDL pre stredné školy

Projekt ECDL pre stredné školy bol zameraný na distribúciu ECDL v cieľovej skupine stredoškolákov a zmenu prípravy študentov v tejto oblasti. Cieľom bolo poskytnúť ECDL certifikát 600 študentom. Vďaka dobrému manažmentu finančných prostriedkov sa však podarilo zrealizovať vzdelávanie a získanie certifikátu pre 765 študentov. Projekt začal s realizáciou v marci 2005 a bol úspešne ukončený 31.1.2008. Zo strany škôl, ktoré s nami na projekte spolupracovali, sme zaznamenali len veľmi kladné ohlasy a veľký záujem študentov.

PC Maturita

Projekt PC Maturita začal s realizáciou vo februári 2005. Bol zameraný na školenie vybraných študentov stredných škôl v oblasti počítačovej gramotnosti. Projekt bol úspešne ukončený v apríli 2006. Na záver kurzu študenti ohodnotili projekt mimoriadne prínosný, čo potvrdili aj riaditelia vybraných škôl.
 © 2009 APEL. All rights reserved
Tvorba stránok: Aglo Solutions   powered by: Redakčný systém: SysCom