Vyhlásenie výzvy na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk je vyhlásená v súvislosti s realizáciou projektu "Vývoj a implementácia imunomodulačnej bunkovej terapie v boji proti pandémii COVID-19", kód ITMS2014+: 313011ATT8.

Stručný opis:
Predmetom zákazky je zmluvný výskum. Zmluvný výskum bude mať tri hlavné tematicky nadväzné časti s translačným potenciálom pre predikciu závažného priebehu COVID-19, amelioráciu asociovanej cytokínovej búrky a regeneráciu prípadného poškodenia tkaniva:
  1. uskutočnenie analýzy potenciálne predikčných biomarkerov ťažkého až kritického COVID-19 s využitím biologických vzoriek pochádzajúcich od infikovaných pacientov;
  2. príprava implementácie terapie cytokínovej búrky pomocou kmeňových buniek odvodená z pozorovaní in vitro modelu;
  3. analýza možností regenerácie pľúcneho tkaniva poškodeného COVID-19 metódami bunkovej terapie na pokročilých predklinických modelových systémoch.
 Celkový rozsah a opis je uvedený v prílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena

Na vyhodnotenie je určená cena: vrátane DPH

Lehota na predkladanie ponúk je 20.09.2022 10:00

PODKLADY K VÝZVE

Výzva bola zverejnená aj na portáloch JOSEPHINE a PARTNERSKÁ DOHODA.