Efektívne regióny

Cieľom projektu je vyvinúť komplexnú platformu, ktorá mapuje investície do verejnej správy na úrovni VÚC a porovnáva ich s dosiahnutými výsledkami v konkrétnych oblastiach verejných politík.

Projekt sa zameriava primárne na oblasť správy a údržby ciest II. triedy, kvalitu životného prostredia a vzdelávanie. Ambíciou je identifikovať rozsiahle množstvo konkrétnych indikátorov, ktoré širokej verejnosti poskytnú špecializované reporty zamerané na verejnú správu a mieru jej efektivity. Projekt „Efektívne regióny“ sa inšpiroval úspešnými zahraničnými iniciatívami a reaguje na identifikovaný deficit, ktorý na Slovensku máme práve v oblasti sledovania vynakladaných zdrojov financií v porovnaní s efektivitou výsledného riešenia vo verejnej správe. Projekt bol realizovaný od apríla 2019 do júla 2021 vo všetkých VÚC (s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja).

Viac o projekte a jeho výstupoch na https://efektivneslovensko.sk/

povinne loga